Original Articles

Die rol wat nitraat: ammoniumverhoudings speel in die effektiewe benutting van stikstof by Zea mays L.

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 3, issue 2, 1986 , pages: 57–60
DOI: 10.1080/02571862.1986.10634189
Author(s): F.G. Adriaanse,, J.J. HumanDepartement Agronomie,

Abstract

Die invloed van verskillende nitraat: ammoniumverhoudings by sub- en supra-optimale stikstofkonsentrasies op die opname en benutting van stikstof is ondersoek. Effektiewe stikstofbenutting is in terme van saadopbrengs per eenheid opgeneemde stikstof gemeet. Die beste nitraat: ammoniumverhouding was 3:1 by 100 mg N l−1. Hierdie verhouding het 'n hoogs betekenisvolle hoër benutting van opgeneemde stikstof bo 'n 1:0- of 1:1-verhouding by 100 mg N l−1 gehad. Nitraat: ammoniumverhoudings van 3:1 en 1:1 by 400 mg N l−1 was erg nadelig ten opsigte van saadproduksie en die effektiewe benutting van stikstof. 'n Hoër ammonium-N-konsentrasie by dieselfde stikstofkonsentrasie in die voedingsoplossing het die stikstofinhoud (%N) in die plantdele betekenisvol verhoog. Hierdie verhoging het egter nie gepaard gegaan met 'n verhoogde stikstofopname nie.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil