Articles by Author: J J Human

Search results for J J Human

We found 422 results for you
 1. Die invloed van ontblaring en vogstremming op die groeikragtigheid van <em>themeda triandra</em> forsk. onder gekontroleerde toestande.

  Die invloed van ontblaring en vogstremming op die groeikragtigheid van <em>themeda triandra</em> forsk. onder gekontroleerde toestande.

  Die voorkoms van periodieke droogtes en verkeerde beweidingspraktyke voor en gedurende droogtes word aanvaar as van die belangrikste oorsake van veldagteruitgang in die Republiek van Suid‐Afrika.
 2. Evapotranspirasie‐studies op <em>themeda triandra</em> forsk. Onder veldtoestande

  Evapotranspirasie‐studies op <em>themeda triandra</em> forsk. Onder veldtoestande

  Relatief eenvoudige hidrouliese lisimeters is gebruik om die verliese as gevolg van evapotranspirasie (Et) van Themeda triandra onder veldtoestande te bepaal vir die periode Desember 1972 tot Julie 1975.
 3. Droë massaproduksie van vyf eenjarige <em>Medicago</em>‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat, soos beinvloed deur planttyd

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Bogrondse droë massa‐opbrengste (DM) van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, cv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa wat op ses verskillende datums gevestig is, is in ‘n veldproef onder...
 4. ‘n Studie van ruproteïeninhoud en verteerbaarheid van vyf eenjarige <em>medica</em>go‐genotipes in die sentrale oranje‐vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Die bogrondse groei van Medicago truncatula, cvv. Cyprus en Jemalong, M. aculeata var. inermis, cv. SA 4438, M. orbicularis, pv. SA 2552 en M. rugosa, cv. Paragosa, afkomstig van ‘n besproeide veldproef, is vir ruproteïen en vir in vitro‐ verteerbaarheid...
 5. Die rol wat nitraat: ammoniumverhoudings speel in die effektiewe benutting van stikstof by <em>Zea mays</em> L.

  Die rol wat nitraat: ammoniumverhoudings speel in die effektiewe benutting van stikstof by <em>Zea mays</em> L.

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die invloed van verskillende nitraat: ammoniumverhoudings by sub- en supra-optimale stikstofkonsentrasies op die opname en benutting van stikstof is ondersoek. Effektiewe stikstofbenutting is in terme van saadopbrengs per eenheid opgeneemde stikstof gemeet. Die beste nitraat: ammoniumverhouding was 3:1 by 100...
 6. Die invloed van planttyd en plantdigtheid op die duurte en tempo van graanvul van mielies (<em>Zea mays</em> L.)

  Die invloed van planttyd en plantdigtheid op die duurte en tempo van graanvul van mielies (<em>Zea mays</em> L.)

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die invloed van planttyd en plantdigtheid op die lengte van die graanvulperiode en die graanvultempo van mielies is in veldproewe ondersoek. Plantdigtheid het die periode en tempo van graanvul nie betekenisvol beïnvloed nie. Die graanvulperiode het betekenisvol toegeneem terwyl die...
 7. Invloed van nitraat:ammoniumverhoudings op die ontwikkeling van <em>Zea mays</em> L.

  Invloed van nitraat:ammoniumverhoudings op die ontwikkeling van <em>Zea mays</em> L.

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die invloed van drie nitraat:ammoniumverhoudings by twee stikstofkonsentrasies op planteienskappe is met blomtyd en na fisiologiese volwassenheid vir suiwerlyne gemeet. 'n Kwartssandkultuur is as groeimedium in 'n glashuis gebruik. Toenemende NH4 +-verhoudings het planthoogtes, blaaroppervlaktes en droëmateriaalproduksie van verskillende plantkomponente...
 8. Die relatiewe belang van die vorm en konsentrasie van stikstof in die wortelsone op die ontwikkeling van <em>Zea mays</em> L.

  Die relatiewe belang van die vorm en konsentrasie van stikstof in die wortelsone op die ontwikkeling van <em>Zea mays</em> L.

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die invloed van ses nitraat:ammoniumverhoudings by 200 mg N l1 in een proef en twee ander verhoudings by 50, 100 en 200 mg N l1 in 'n tweede proef is op droëmateriaalproduksie en stikstofinhoud ondersoek. Die algehele beste behandeling was...
 9. The effect of date of planting on the fibre properties of four cotton cultivars grown under irrigation

  The effect of date of planting on the fibre properties of four cotton cultivars grown under irrigation

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  The effects of date of planting on the fibre properties of four cotton cultivars, Acala 1517–70, Albar 70C, Deltapine 5826 and Albacala CS-2, were investigated under irrigated conditions over a 3-year period near Groblersdal. Six dates of planting at fortnightly...
 10. Die invloed van plantpopulasie op opbrengs en kwaliteit van katoen (<em>Gossypium hirsutum</em> L.) in die Vaalharts- en Sandvetbesproeiingsgebiede

  Die invloed van plantpopulasie op opbrengs en kwaliteit van katoen (<em>Gossypium hirsutum</em> L.) in die Vaalharts- en Sandvetbesproeiingsgebiede

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Die invloed van plantdigtheid op die opbrengs en kwaliteit van katoen is vir die Vaalharts- en Sandvetbesproeiingsgebiede ondersoek. Aangesien hoër plantpopulasies hoër eise aan water- en stikstofvoorsiening stel, is hierdie effek by verskillende peile van besproeiing en stikstofbemesting uitgetoets. Individuele...