Original Articles

'n Vergelyking tussen berekende en in situ onversadigde geleivermoë van 'n sand en 'n sandkleileem

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 3, issue 1, 1986 , pages: 53–56
DOI: 10.1080/02571862.1986.10634188
Author(s): D.J. BeukesHoëveldstreek, Departement van Landbou en Watervoorsiening, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Onversadigde geleivermoë, K(θ), is bereken vanaf verskeie vergelykings gebaseer op poriegrootteverspreiding en die grondwaterretensiekromme. Versadigde geleivermoë (Ks ) is as passingsfaktor gebruik en is verkry vanaf laboratorium-en veldbepalings. Berekende K(θ) is by verskillende porieklasse vergelyk met waardes vanaf in situ- dreineringstudies op 'n sand en 'n sandkleileem. Siegs op die sand het sommige van die vergelykings (nl. Kunze et al.; Millington & Quirk) goeie ooreenstemming getoori met in situ-K(θ). Vir beide gronde het 16 porieklasse'n goeie voorstelling gegee van totale porositeit. As gevolg van die inherente verskille tussen laboratorium- en in situ-waterretensiekrommes sal vergelykings gebaseer op eersgenoemde krommes altyd swak resultate lewer. Onafwendbare verskille tussen in situ- en laboratorium- Ks -waardes bemoeilik die keuse van 'n geskikte Ks as passingsfaktor.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil