Article

Tladi wa Dikgati: Sengwalo sa phatose [‘pathos’]

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 38, issue 2, 2018 , pages: 219–228
DOI: 10.1080/02572117.2018.1463716
Author(s): TS KekanaDepartment of African Languages, South Africa, MJ MojalefaDepartment of African Languages, South Africa

Abstract

Ka lebaka la gore ditiragalo tša phatose di fela di hlakahlakanywa bobading le bosekaseking bja masetlapelo, taodišwane ye e yo ahlaahla kanegelo ya phatose ge e nepiša mohuta wa sengwalo sa kwešišano sa go lebana le phatose. Bjale ditiragalo tša phatose di tlo hlalošwa ge di lebane le kwelobohloko le manyami a magolo a go nyalana le lehu la molwantšhwa yoo karolo ya setšhaba le mmadi ba ikgwerantšego le yena. Moanegwa yoo o welwa ke matshwenyego a magolo ka kudu go feta moanegwagolo wa masetlapelo.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages