Article

Bongwadi bja Schwellnus le Franz: Paka ya bangwadi ba Baromiwa ba Matoitšhi

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 37, issue 1, 2017 , pages: 121–130
DOI: 10.1080/02572117.2017.1316940
Author(s): JP TsholoDepartment of African Languages, South Africa, MJ MojalefaDepartment of African Languages, South Africa

Abstract

Ge go balwa Padisho III le Padisho IV, go lemogwa gore Schwellnus o ruta babadi ka ga merero ye mebedi, e lego histori (Padisho III) le setšo (Padisho IV) tša setšhaba sa Basotho ba Leboa. Ka morero wa histori, o gatelela gore bophelo bja setšhaba se sengwe le se sengwe bo theilwe godimo ga histori ya sona. Ka lehlakoreng le lengwe o kgonthiša gape gore setšo le sona ke bohwa bja setšhaba (se sengwe le se sengwe). Ka ditiragatšo tše pedi tše, Maaberone le Modjadji, Franz o tšweletša melaetša ye mebedi ya go fapana, e lego (a) bohlokwa bja sebjalebjale (tokologo ya mosadi) (ge go balwa Maaberone), le (b) mohola wa setšo (go neša pula) (ge go balwa Modjadji). O tšweletša dikgopolo tše pedi tše mo maphelong a Balobedu le go setšhaba sa Basotho ba Leboa ka kakaretšo gore tše di amogelwe e le tše bohlokwa bophelong bja segologolo le bja lehono.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages