Research Article

‘Go beka’: Legato le bohlokwa la lenyalo la setšo

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 41, issue 2, 2021 , pages: 207–213
DOI: 10.1080/02572117.2021.1948225
Author(s): Moiponi Magdalina Sefoka, South Africa, Mawatle Jeremiah Mojalefa, South Africa

Abstract

Nepokgolo ya nyakišišo ye ke go tsinkela lenyalo la setšo sa Bapedi go hlokometšwe kudu setšhaba sa ba Matlala ba tikologo ya Moutse. Go bile le dinyakišišo tšeo di dirilwego mabapi le lenyalo la setšo sa Bapedi. Le ge go le bjalo dinyakišišo tšeo di lebane le lenyalo la Bapedi ka kakaretšo leo le sa hlalošego magato a lenyalo ao ka Sepedi le ona a amogelegago mo lenyalong, bjalo ka legato la ‘Go beka’. Ge go lekolwa lenyalo la setšhaba se sa ba Matlala, go lemogwa gore sona se na le magato a lenyalo a go fapana le tšeo tše dingwe. Phapano ye kgolo ya lenyalo la setšo sa ba Matlala e theilwe godimo ga tshepedišo ya kgato ya go ikgetha ya go bitšwa legato la ‘Go beka’, leo ge le ka se phethagatšwe go thwego lenyalo la setšo ga se le felelele.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages