Research Article

Sebilwane: Nepišo ya mongwalelo wa palate

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 40, issue 2, 2020 , pages: 228–237
DOI: 10.1080/02572117.2020.1804217
Author(s): Manangana S Nkadimeng, South Africa, Mawatle J Mojalefa, South Africa

Abstract

Ge a hlopha Sebilwane, Serudu o re ga se thetokanegelo empa palate, mola Groenewald le Mojalefa bona ba re mohutangwalo wo ke thetokanegelo. Taba yeo e hlola kgakanego ya tlhopho ya mohutangwalo wo. Go rarolla bothata bjo, maikemišetšo a taodišwana ye a lebane le go hlaloša seo bangwadi ba mehutangwalo ye ya Sepedi ba rulagantšego dipharologantšho tša tšona ka tsela ya go se kgotsofatše, yeo e hlolago bothata bja karoganyo/ tlhopho ya kgonthe ya mehutangwalo ye.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages