Article

Diponagalo tša epiki ya Sesotho sa Leboa

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 39, issue 1, 2019 , pages: 76–84
DOI: 10.1080/02572117.2019.1572327
Author(s): Salmina Manare MaepaDepartment of African Languages, South Africa, Mawatle Jeremiah MojalefaDepartment of African Languages, South Africa

Abstract

Serudu le Groenewald ke borateori ba babedi bao ba ilego ba leka go laetša thulaganyo ya epiki ya Sesotho sa Leboa. Le ge go le bjalo, borateori ba ba a fapana ge ba hlaloša dikgopolo tša epiki, seretotumišo, seretokanegelo le thetogale. Serudu, o gatelela gore thetogale le thetokanegelo di a swana, mola Groenewald yena a bolela gore le ge di tswalana, ga di swane ka gobane thetogale e lebane le (a) bophelo goba lefase ka bophara le (b) mongwalelo woo o phagamego, mola thetokanegelo e lebane le batho/bophelo bjoo bo tlwaelegilego gammogo le mathata a bona ao a tlwaelegilego go tikologo yeo e itšego moo go yona baanegwa, ditiragalo le lefelo di kgathago tema ye bohlokwa. Ka go realo, dipolelo tša mohuta wo tša go thulana, di ka hlola tlhakahlakano ge dikgopolo tša go swana le tše di hlalošwa. Ka fao nyakišišo ye e tla lebelela dipharologantšho tša epiki ya Sesotho sa Leboa ka go di nepiša le Sebilwane (1961), Leduleputswa (1953), Ga se ya Lešaka le (1973) le Maletsoge (1985) go lebeletšwe mehlala le tirišo go tšwa diretong tša mohuta wo.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages