Article

Izinselelo zabafundisi besiZulu ekufundiseni isiZulu eNyuvesi yaKwaZulu-Natali

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 38, issue 1, 2018 , pages: 61–72
DOI: 10.1080/02572117.2018.1435242
Author(s): Zinhle Primrose NkosiINyuvesi YaKwaZulu-Natali, iSikole SeMfundo, uMnyango weZilimi, South Africa

Abstract

Lolu cwaningo luhlose ukuhlola izinselelo abafundisi basenyuvesi ababhekana nazo lapho befundisa ingxenye yolimi emakilasini esiZulu Ulimi Lwasekhaya kubafundi bonyaka wesine abafundela ubuThisha, okuwunyaka wokugcina woqeqesho lwabo. Kusetshenziswe izindlela zocwaningo oluyikhwalithethivu ukuthola ulwazi locwaningo. Ucwaningo lungaphansi kwe-interpretivist paradigm kanti lusebenzisa izindlela ze-case study. Kusetshenziswe izingxoxo nabahlanganyeli bocwaningo okungabafundisi ababili abafundisa isiZulu kuleli zinga leziqu zobuthisha (Bachelor of Education – BEd). Phakathi kwezinselelo ezitholakele ukuthi abanye abafundi abekho ezingeni lonyaka wokugcina woqeqesho ngokwezinga lolwazi lolimi lwesiZulu, ulimi olunukubezekile olusetshenziswa abafundi kanye nokugcwala kwamakilasi nomthelela wakho. Lezi zinselelo zingaba yimbangela yokufadabala kolimi lwesiZulu lapho zingakutholi ukunqandwa ngokushesha. Ucwaningo luncoma ukuthi iNyuvesi yenze isiqiniseko sokuthi umfundi othathiwe ekugogodeni esifundweni sesiZulu, abe namamaki athile anqunyiwe ukuze afaneleke ukugogoda olimini lwesiZulu. Okunye okuncomekayo ukuthi kube nezinhlelo zokugqugquzelwa kokusetshenziswa kolimi lwesiZulu ngendlela enohlonze, ukuze kukhuphuke izinga lokusetshenziswa kwaso emfundweni nasekuxhumaneni okwejwayelekile.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages