Short Communication/Kort Mededeling

Effek van bewerkingstyd op die afname van totale swawel in geselekteerde Suid-Afrikaanse gronde

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 12, issue 3, 1995 , pages: 128–131
DOI: 10.1080/02571862.1995.10634351
Author(s): M.C. du Toit, Republiek van Suid-Afrika, C.C. du PreezDepartement Grondkunde, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

'n Afname van 4–70% in die totale S van bogronde as gevolg van bewerking het die vraag laat ontstaan hoe hierdie verlies verband hou met die periode van bewerking en of so 'n verwantskap tussen ekotope verskil. Bewerkte en nabygeleë ekwivalente onversteurde gronde (0–200 mm) is by 50 lokaliteite, wat verspreid in die somerreënvalgebied voorkom (24°- 30°S en 24° - 30°0), gemonster. Die lokaliteite is geselekteer om 'n groot variasie in klimaatstoestande, grond- eienskappe en bewerkingsperiodes te verkry. Die tempo van swawelverlies is hoog gedurende die eerste paar jaar van bewerking, waarna dit afneem, totdat 'n nuwe ewewig bereik word. Die afnamepatroon van totale S het tussen ekotope verskil. Die persentasie verlies was groter in gronde met 'n hoër totale S, terwyl hierdie gronde, wat meestal in koeler gebiede met hoër reënval voorkom, ook langer neem om 'n nuwe ewewig te bereik as gronde met 'n laer totale S, wat meestal in warmer gebiede met 'n laer reënval voorkom.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil