Articles by Author: P Van Jaarsveld An0044

Search results for P Van Jaarsveld An0044

We found 19 results for you
 1. Goeiemôre, Good morning, Kgotso, Dumela, Sawubona: opening routines and misunderstandings

  Goeiemôre, Good morning, Kgotso, Dumela, Sawubona: opening routines and misunderstandings

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Binne 'n multi-kulturele samelewing soos die in Suid-Afrika kom 'n groot verskeidenheid moedertale voor. Kommunikasie tussen die verskillende kultuurgroepe geskied egter hoofsaaklik in Afrikaans of Engels wat albei Westerse kultuur en norme verteenwoordig.
 2. VAN STAAN EN SIT EN LÊ.…. ASPEKTE VAN DIE SEMANTIEK VAN STAAN, SIT EN LÊ IN AFRIKAANS

  VAN STAAN EN SIT EN LÊ.…. ASPEKTE VAN DIE SEMANTIEK VAN STAAN, SIT EN LÊ IN AFRIKAANS

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die predikering van sit, staan en lê van verskillende Agente vorm 'n interessante studieterrein, In baie gavelle predikeer die verba ruimtelike oriëntasiekenmerke, wat nóú geïntegreer is met die dimensionele disposisies van die objekte waarna verwys word. In ander gevalle word...
 3. DIE VELDWERKGESPREK: AARD EN KENMERKE VAN ONDERHOUDE IN DIE RICHTERSVELD

  DIE VELDWERKGESPREK: AARD EN KENMERKE VAN ONDERHOUDE IN DIE RICHTERSVELD

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In hierdie artikel word die veldwerkgesprek beskou as 'n navorsingsonderhoud. Verskillende tipes onderhoude is vergelyk ten einde die spesifieke kenmerke van die veldwerkgesprek vas te stel. Met die klem op gesprekstrategieë, beurtwisseling en herhaling is 'n suksesvolle en onsuksesvolle veldwerkgesprek...
 4. Wat is oorreding? 'n Pragmatiese perspektief

  Wat is oorreding? 'n Pragmatiese perspektief

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Oorreding kan beskou word as 'n proses waarin 'n bron 'n boodskap aan die hoorder oordra via 'n kommunikasie-kanaal in 'n poging om enige van twee gedragsveranderinge teweeg te bring: vir die hoorder om te glo dat die boodskap waar...
 5. IS MOEILIKHEID VLOEIBAAR? DIE VOORSETSEL <em>IN</em> EN METAFORE VAN MOEILIKHEID

  IS MOEILIKHEID VLOEIBAAR? DIE VOORSETSEL <em>IN</em> EN METAFORE VAN MOEILIKHEID

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Teenoor die generatiwiste wat die kennis van taal as 'n outonome komponent beskou, gaan die kognitiwiste daan'an uit dat daar 'n intieme relasie bestaan tussen die struktuur en funksie van taal en nie-linguistiese kennis. Verder word ook die noue relasie...
 6. 'N KLASSIFIKASIE VAN OPENINGS-EN AFSLUITINGSMERKERS AS UNIVERSELE KENMERKE VAN GESPREKKE

  'N KLASSIFIKASIE VAN OPENINGS-EN AFSLUITINGSMERKERS AS UNIVERSELE KENMERKE VAN GESPREKKE

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die rituele aard, voorspelbare struktuur en frekwente voorkoms van items soos “Goeie môre”, “Ek moet nou gaan”, ensovoorts in die openings-en afsluilingsfases van gesprekke noodsaak 'n ondersoek na die sogenaamae roetines en fatiese kommunikasie in gesprekke. Openings-en afsluitingsmerkers word inhoudelik...
 7. Wat bind beurte?

  Wat bind beurte?

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Nie alleen is kennis van gesprekskoherensie en by implikasie die koherensiereël nodig vir die interpretasie van 'n lin-guistiese boodskap nie, maar die kennis stel die hoorder ook in staat om 'n relevante of koherente opvolgbeurt te ver-skaf in 'n gesprek...
 8. Is die wêreld manlik, tensy anders vermeld?

  Is die wêreld manlik, tensy anders vermeld?

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In hierdie artikel word geslagsasimmetrie in woordeboeke aan die orde gestel. Ooreenkomstig die Whorf-Korzybski-hipotese word daar van die standpunt uitgegaan dat taalsgebruik nie slegs die sosiale werklikheid reflekteer nie, maar ook op 'n konkrete wyse daaraan gestalte gee en dus...
 9. Kinders was nog kinders…: semantiese en pragmatiese aspekte van Afrikaanse toutologieë

  Kinders was nog kinders…: semantiese en pragmatiese aspekte van Afrikaanse toutologieë

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In die resente literatuur word toutologieë aan die hand van verskillende uitgangspunte bespreek. Enersyds is daar die pragmatiese benadering van Levinson wat daarvan uitgaan dat die betekenis en gebruik van 'n toutologie soos oorlog is oorlog slegs aan die hand...