Articles by Author: Muthulisi Siwela

Search results for Muthulisi Siwela

We found 6 results for you
 1. Consumer awareness and acceptability of bambara groundnut as a protein source for use in complementary foods in rural KwaZulu-Natal

  Consumer awareness and acceptability of bambara groundnut as a protein source for use in complementary foods in rural KwaZulu-Natal

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Clinical Nutrition
  Objectives: To determine the consumer awareness and acceptability of bambara groundnut as a protein source and to assess its potential for use in complementary feeding.
 2. Consumer acceptance of yellow, provitamin A-biofortified maize in KwaZulu-Natal

  Consumer acceptance of yellow, provitamin A-biofortified maize in KwaZulu-Natal

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Clinical Nutrition
  Objectives: To assess the acceptance of popular maize food products (phutu, thin porridge and samp), prepared with yellow, provitamin A-biofortified maize varieties, in 212 subjects between the ages of three and 55 years, from rural KwaZulu-Natal.
 3. Acceptance of a ready-to-use supplementary food by stable HIV-treated and HIV and tuberculosis (co-infected)-treated patients

  Acceptance of a ready-to-use supplementary food by stable HIV-treated and HIV and tuberculosis (co-infected)-treated patients

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Clinical Nutrition
  Objectives: The objective of the study was to determine consumer acceptance and perceptions of a ready-to-use supplementary food (RUSF) by subjects treated for human immunodeficiency virus (HIV) and HIV and tuberculosis (co-infected subjects).
 4. Acceptance of a complementary food prepared with yellow, provitamin A-biofortified maize by black caregivers in rural KwaZulu-Natal

  Acceptance of a complementary food prepared with yellow, provitamin A-biofortified maize by black caregivers in rural KwaZulu-Natal

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Clinical Nutrition
  Objectives: The objective was to assess the sensory acceptability and consumer perceptions of soft porridge made with yellow, provitamin A-biofortified maize by black African female infant caregivers from rural KwaZulu-Natal.
 5. Nutritional quality of a ready-to-use food, and its acceptability to healthy and HIV-infected children receiving antiretroviral treatment

  Nutritional quality of a ready-to-use food, and its acceptability to healthy and HIV-infected children receiving antiretroviral treatment

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Clinical Nutrition
  Objectives: The objectives of this study were to determine the nutritional quality of a ready-to-use food (RUF), and its acceptability to children who were “healthy” and to those who were human-immunodeficiency virus (HIV)-infected and receiving antiretroviral therapy (ART).
 6. Isiko lokuzila: Umnyombo wengcindezelo ovezwa emanovelini <em>Ifa Ngukufa</em> nethi <em>Ifa Lenkululeko</em>

  Isiko lokuzila: Umnyombo wengcindezelo ovezwa emanovelini <em>Ifa Ngukufa</em> nethi <em>Ifa Lenkululeko</em>

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of African Languages
  Emiphakathini eminye yomdabu abesifazane banakho ukuphathwa njengabantwana. Uma besakhula baba ngaphansi kwesandla soyise noma somalume (kulabo abakhulele koninalume). Uma beficwa yisikhathi sokugana, isiko lelobolo libawelisela esandleni sabayeni babo. Uma ngeshwa kwenzeka edlula emhlabeni umyeni ingane endala yomfana iyona eyengamela izindaba...