Articles by Author: H J Lubbe

Search results for H J Lubbe

We found 42 results for you
 1. VOORWOORD

  VOORWOORD

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
 2. Aanduiding van gebruiksfrekwensie in drie Afrikaanse verklarende woordeboeke

  Aanduiding van gebruiksfrekwensie in drie Afrikaanse verklarende woordeboeke

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die gebruik van statusetikette in verband met die frekwensie van woorde, dus aanduidings soos ‘ongewoon’, ‘w.g.’ (weinig gebruiklik), ‘nie algemeen’, ensovoorts, in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) en Nasionale Woordeboek (NW)...
 3. Outonome linguistiek versus politieke linguistiek

  Outonome linguistiek versus politieke linguistiek

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Die meeste werke wat 'n algemene oorsig van die geskiedenis van die taalwetenskap bied, laat dit lyk asof die enigste taalkundige werksaamhede van belang in die Verenigde State van Amerika (VSA) met Bloomfield begin. Nou kry ons die begin van...
 4. DIE WEDERSYDSE BEÏNVLOEDING VAN DIE GENERATIEWE FONOLOGIE EN DIE GENERATIEWE SINTAKSIS

  DIE WEDERSYDSE BEÏNVLOEDING VAN DIE GENERATIEWE FONOLOGIE EN DIE GENERATIEWE SINTAKSIS

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In die be injare van eneratiewe taalondersoek was die fonologie dikwels die voedin sbon van befzn rike teoretiese riosies wat ook in ander komponente, veral 8 e sintaksis, neers%g gevind het. Na die aanvanklike bevrugting wot van die fonologie uitgegaan...
 5. WOORDINTERNE FONOLOGIESE SILLABIFIKASIE VAN ONGELEDE WOORDE IN AFRIKAANS

  WOORDINTERNE FONOLOGIESE SILLABIFIKASIE VAN ONGELEDE WOORDE IN AFRIKAANS

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  As evolg van die diefigang van op The Sound Pattern oJEnglish—gebirseerdc on firsoeke is mas die voordele win die linegre benadering ook op qebreke van sekere ondersoekareas, onder andere klerntoekcnnin gcwys. Vera/ondersockc na klemverskynsels lret die belangriklieid van 8 e...
 6. Die klempatrone van Afrikaans

  Die klempatrone van Afrikaans

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Klemtoekenning in Afrikaans aan sowel onafgeleide woorde as afgeleide woorde word binne die raamwerk van die metriese fonologie beskryf. Daar word aangetoon hoe die struktuur van die rym bepalend is vir klemtoekenning, nie net vir onafgeleide woorde nie, maar ook...