Articles by Author: H A Snyman

Search results for H A Snyman

We found 80 results for you
 1. Hidrologiese siklus en waterverbruiksdoeltreffendheid van veld in verskillende suksessiestadia

  Hidrologiese siklus en waterverbruiksdoeltreffendheid van veld in verskillende suksessiestadia

  Nie‐drywende hidroliese lisimeters is gebruik om die evapotranspirasie (Et) verlies en waterverbruiksdoeltreffend‐heid (W.V.D.) van veld in verskillende suksessiestadia te bepaal vir die periode September 1978 tot Junie 1979. Die afloopverliese vanaf afloopbane waarin die verskillende suksessiestadia nageboots is, is ook...
 2. Grond‐ en afloopverlies bepalings vanaf natuurlike veld, met behulp van ‘n reënvalnabootser

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  ‘n Oorhoofse roterende reënvalnabootser is gebruik om die sediment‐ en afloopverliese vanaf natuurlike veld in verskillende suksessiestadia en teen verskillende hellings te bepaal.
 3. Die invloed van vog‐ en ontblaringsbehandelings in hidrologiese eenhede op natuurlike veld van die sentrale oranje‐vrystaat

  Die invloed van vog‐ en ontblaringsbehandelings in hidrologiese eenhede op natuurlike veld van die sentrale oranje‐vrystaat

  Die invloed van al die kombinasies van twee intensiteite (3 en 6 cm ontblaringshoogtes) en twee frekwensies (een en vier keer per jaar) van ontblaring, is onder drie verskillende vogbehandelings, onder natuurlike veldtoestande, vir die periode Julie 1978 tot Junie...
 4. Afloopstudies vanaf natuurlike veld in verskillende suksessiestadia van die sentrale oranje‐vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Afloopbane met ‘n helling van 4,13% is gebruik om die afloopverliese, fitomassaproduksie en waterverbruiksdoel‐treffendheid (WVD: Bogrondse fitomassa geproduseer in verhouding tot die evapotranspirasieverliese), van natuurlike veld in verskillende suksessiestadia vir die periode Julie 1977 tot Junie 1983 te monitor.
 5. Toepassíng van ‘n gronderosievergelyking op natuurlike veld van die sentrale oranje‐vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  ‘n Oorhoofse roterende rcënvalnabootscr is gebruik orn numericse waardes vir sekere faktore van die universele gronderosi‐evcrgelyking vas te stel. Alhocwei dit tydens hierdie Studie nodig was om sekere belangrike aannames te maak, het die afgeleide data betekenisvol ooreengestem met die...
 6. Effect of slope and plant cover on run‐off, soil loss and water use efficiency of natural veld

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Run‐off and soil loss were monitored from a climax, subclimax and pioneer veld, each on a 5,9%, 4,1% and 2,1% slope, by means of a rainfall simulator on a Valsrivier soil form. With rainfall intensity, soil moisture content at the...
 7. Ranking of grass species according to visible wilting order and rate of recovery in the central orange free state

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  A number of grasses were ranked according to the order in which they wilted with diminishing moisture availability, and according to their ability to recover after water replenishment. Digitaria eriantha and Digitaria argyrograpta were the most sensitive to moisture stress,...
 8. Evapotranspirasie en waterverbruiksdoeltreffendheid van verskillende grasspesies in die sentrale Oranje‐Vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Evapotranspiration and water use efficiency of different grass species in the central Orange Free State. Evapotranspiration (Et) and water use efficiency (WUE) were determined for each of seven grass species during the 1986/87 and 1987/88 seasons. The highest and lowest...
 9. Korttermyn invloed van strawwe droogte op veldtoestand en waterverbruiksdoeltreffendheid van grasveld in die sentrale Oranje‐Vrystaat

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Short‐term effect of severe drought on veld condition and water use efficiency of grassveld in the central Orange Free State. The impact of an intensive drought (1982/1983 and 1983/84‐growing seasons) on botanical composition, basal cover, mortality of grazing plants and...
 10. Tekortkominge van die naasteplant‐metode en Dyksterhuis‐verwante klassifikasiesisteme om veldtoestand in semi‐ariede gebiede te bepaal<sup>1</sup>

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Shortcomings of the nearest plant methods and Dyksterhuis‐related classification systems for assessing veld condition in the semi‐arid regions. Veld condition was determined on seven farms in the Mopane veld, during two seasons using the nearest plant method and a Dyksterhuis‐related...