Articles by Author: G Dreyer

Search results for G Dreyer

We found 56 results for you
 1. Effect of planting date on the phenology, seed yield, and fatty acid composition of three sunflower <em>(Helianthus annuus</em> L.) cultivars

  Effect of planting date on the phenology, seed yield, and fatty acid composition of three sunflower <em>(Helianthus annuus</em> L.) cultivars

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Four planting dates (early October to mid-January) were used to obtain a range of environmental conditions for growing three sunflower cultivars. The effect of planting date on phenological development was small compared to that of genotype though the hybrid S0404...
 2. The efficacy of 6-benzyladenine, gibberellins<sub>4+7</sub> and prohexadione-calcium to increase fruit size in ‘Forelle’ and ‘Abate Fetel’ pear

  The efficacy of 6-benzyladenine, gibberellins<sub>4+7</sub> and prohexadione-calcium to increase fruit size in ‘Forelle’ and ‘Abate Fetel’ pear

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Plant and Soil
  Fruit size is an important marketing and quality parameter and has a significant effect on the economic value of fruit. The application of synthetic cytokinins are believed to enhance fruit size by stimulating and extending the cell division stage in...
 3. DIE VELDWERKGESPREK: AARD EN KENMERKE VAN ONDERHOUDE IN DIE RICHTERSVELD

  DIE VELDWERKGESPREK: AARD EN KENMERKE VAN ONDERHOUDE IN DIE RICHTERSVELD

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In hierdie artikel word die veldwerkgesprek beskou as 'n navorsingsonderhoud. Verskillende tipes onderhoude is vergelyk ten einde die spesifieke kenmerke van die veldwerkgesprek vas te stel. Met die klem op gesprekstrategieë, beurtwisseling en herhaling is 'n suksesvolle en onsuksesvolle veldwerkgesprek...
 4. Placement testing in english at university

  Placement testing in english at university

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Engelse departemente aan universiteite bied 'n verskeidenheid van eerstejaarskursusse aan. Dit is noodsaaklik dat daar van 'n toets gebruik gemaak sal word om studente suksesvol in hierdie kursusse te plaas, sodat die druipsyfer verlaag kan word en onderrigtyd maksimaal benut...
 5. Control of vowel length as indicator of esl proficiency

  Control of vowel length as indicator of esl proficiency

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In hierdie artikel word die hipotese getoets dat daar 'n direkte verband is tussen die mate van grammatikale beheersing van Engels as tweede taal en die uitspraak daarvan. Dit word beperk tot twee groepe Afrikaanssprekende studente, een 'n akademies sterk...
 6. Kinders was nog kinders…: semantiese en pragmatiese aspekte van Afrikaanse toutologieë

  Kinders was nog kinders…: semantiese en pragmatiese aspekte van Afrikaanse toutologieë

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  In die resente literatuur word toutologieë aan die hand van verskillende uitgangspunte bespreek. Enersyds is daar die pragmatiese benadering van Levinson wat daarvan uitgaan dat die betekenis en gebruik van 'n toutologie soos oorlog is oorlog slegs aan die hand...
 7. A comparison of the personality “profiles” of afrikaans, setswana and sesotho–speaking students

  A comparison of the personality “profiles” of afrikaans, setswana and sesotho–speaking students

  Item type: Journal Article • Journal: South African Journal of Linguistics
  Is motivering belangrik vir sukses in 12-leer? Is sommige studente meer angstig as ander studente? Neem Setswanasprekende studente “kanse” (risks) wanneer hulle 'n tweede taal aanleer? Is Sesothosprekende studente meer ekstraverties as introverties? Beïnvloed selfagting en self- werksaamheid taalleer by...
 8. Validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth (VIA-Youth) Among South African learners

  Validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth (VIA-Youth) Among South African learners

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of Psychology in Africa
  This study investigated the reliability and validity of the Values in Action Inventory for Youth (VIA-Youth) of Park and Peterson (2006) in a total multi-cultural group of South African learners aged 13 to 17 years (N=1691: male = 703, female...