Original Articles

Die uitwerking van seisoensbeweiding op die infiltrasievermoë van gronde in ‘n cymbopogon‐themedaweld 1

DOI: 10.1080/00725560.1976.9648785
Author(s): J. A. Van Den BergDepartement Weidingsleer,, B. R. RobertsDepartment of Primary Industries, Australia, L. F. VorsterWeidingseksie,

Abstract

Die langtermyn uitwerking van beweiding gedurende vaste seisoene en kombinasies van seisoene, op die infiltrasievermoë van gronde in ‘n Cymhopogon‐Themedaveld in die Sentrale O.V.S., is ondersoek. Twee veldproewe wat onderskeidelik deur Merinoskape en Afrikanerbeeste bewei is, is uitgevoer. Elk van die proewe was ‘n 24 faktoriaal uitleg met beweiding en rus as die onderskeie peile. Die seisoene naamlik, lente, somer, herfs, winter en die kombinasies daarvan het as die 16 behandelings gedien. Die infiltrasiemetings is deur middel van ‘n vloed‐tipe konsentriese‐ring infiltrometer bepaal. Die resultate het getoon dat beweiding gedurende enige van die seisoene die infiltrasievermoë van die gronde verlaag het. Die nadelige uitwerking van somer‐cn herfsbeweiding was egter heelwat groter as dié van lente‐ en winterbeweiding. Hoogs betekenisvolle positiewe korrelasies tussen infiltrasievermoë en veldtoestand, soos gemeet in terme van die basaalbcdekking van klimaksgrasse, is vcrkry.

Get new issue alerts for Proceedings of the Annual Congresses of the Grassland Society of Southern Africa