Original Articles

‘I’ll meet you halfway with language’ – codeswitching functions within an urban context’

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 15, issue 4, 1997 , pages: 123–134
DOI: 10.1080/10118063.1997.9724121
Author(s): Rosalie FinlaysonDepartment of African Languages, Republic of South Africa, Sarah SlabbertDepartment of Afrikaans & Nederlands, Republic of South Africa

Abstract

Ukuxananaza kwemo yovangontetho kweelwimi ezilokishini eMzantsi Afrika kunye nobucukubhede malunga neemeko olusetyenziswa phantsi kwazo, kungaba neziphumo ezivuselela umdla omkhulu ukuba oku kunokuphononongwa ngo-kwesithako sikaMyers-Scotton se'markedness model' (ukusetyenziswa kwentetho ethile ngabom). Ngokwesi sithako izithethi ziyaliqonda ixabiso lokusetyenziswa kolwimi oluchanaba okuthile kwimo ethile yentlalo, zaye ziyakwazi nokuty-umba olona lwimi luchanekileyo ukudala unxibelelwano oluphuhlileyo nalowo kuthethwa naye. Ngokwasezidolophini apha eMzantsi Afrika, uvangontetho lweelwimi ezintanganye ngokokusetyenziswa, lusetyenziselwa ikakhulu ukudala ubudlelane, hayi ukucekecana. Ukulumisana ngolwimi kuthi kudiza ubuni bakho ngokolwimi, kube kusalatha kwakhona umoya wokuhlangabezana kwanentlonipho.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics