Original Articles

A comparison of the personality “profiles” of afrikaans, setswana and sesotho–speaking students

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 14, issue sup33, 1996 , pages: 125–138
DOI: 10.1080/10118063.1996.9724084
Author(s): Isabel van der WaltDepartment of English Language and Literature, Republic of South Africa, Carisma DreyerDepartment of English Language and Literature, Republic of South Africa

Abstract

Is motivering belangrik vir sukses in 12-leer? Is sommige studente meer angstig as ander studente? Neem Setswanasprekende studente “kanse” (risks) wanneer hulle 'n tweede taal aanleer? Is Sesothosprekende studente meer ekstraverties as introverties? Beïnvloed selfagting en self- werksaamheid taalleer by Afrikaanssprekende studente? Hierdie is vrae wat tweedetaalleer-navorsers snags wakker hou. Die vraag is: Dink dosente ooit aan hierdie vrae? Dosente weet hoe om te onderrig, maar die meeste van hulle is onbewus van die belangrikheid van hulle studente se uiteenlopende persoonlikheidseienskappe, en hoe dit dikwels 'n “verswakkende” effek op hul aanleer van die doeltaal kan he. Die doel van hierdie artikel is om verslag te doen oor 'n studie wat basislyn “persoonlikheidsprofiele” van Afrikaans-, Setswana-en Sesothosprekende studente in the Noordwes Provinsie voorsien. Die bevindinge het aangetoon dat die studente uiteenlopende persoonlikheidsprofiele het en dat hulle onderskeie persoonlikheidseienskappe hul Engelse tweedetaalvaardighede kan Beïnvloed.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics