Original Articles

Divide and rule: on the rationalization of vocabulary teaching

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 13, issue sup27, 1995 , pages: 171–187
DOI: 10.1080/10118063.1995.9724023
Author(s): Jan VorsterDepartment of Psychology, Republic of South Africa, Steven PiperDepartment of Psychology, Republic of South Africa

Abstract

Aangesien Engels die verkose onderrigmedium van die oorgrote meerderheid van Suid-Africa se nie-Engelstaliges is, is 'n besondere poging nodig om leerlinge vir die oorgang na Engels vroeg in hul skoolloop-bane voor te berei—'n oorgang wat juis saamval met 'n radikale toe-name in die leksikale eise wat aan leerlinge gestel word. Hoe nodig dit ookal mag wees, was woordeskatonderrig nog altyd 'n verwaarloosde aspek van taalonderrig. 'n Rede wat hiervoor aangevoer word, is dat woordeskat nie, soos byvoorbeeld grammatika, aan stelselmatige strukturele ontleding onderworpe is wat tot die fasilitering van onderrig aangewend kan word nie. In 'n poging om die monolities-gewaande aard van die leksikon te toets, is 'n korpus, saamgestel uit 48 Engelse laerskoolteksboeke, aan sekere woordseleksiekriteria onderwerp, en kon vyf vakspesifieke sub-korpora geïdentifiseer word. Die data word bespreek in 'n poging om 'n bydrae te lewer tot die rasionalisering van nie slegs woordeskatonderrig nie, maar ook van die gebruik wat teksboekskrywers van die leksikon maak.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics