Original Articles

Translation as transformation: a process of linguistic and cultural adaptation

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 13, issue sup26, 1995 , pages: 99–115
DOI: 10.1080/10118063.1995.9724007
Author(s): A.K. WalkerI.C. Department of Linguistics, Republic of South Africa, A. KrugerI.C. Department of Linguistics, Republic of South Africa, I.C. AndrewsI.C. Department of Linguistics, Republic of South Africa

Abstract

In hierdie artikel word aangevoer dat 'n streng afbakening van vertaling as spieëlbeeld van die oorspronklike uitgedien is en dat die begrip vertaling uitgebrei moet word om adaptasie en herformulering in te sluit. Vertaalonderrig in Suid-Afrika in die besonder moet hierdie verandering in ag neem ten einde die vertaalprofessie in lyn te bring met veranderende sosiopolitieke strukture. Daar word verduidelik hoe Nord (1991a) se funksionele vertaalmodel as raamwerk gebruik kan word om studente te leer hoe om tekste toeganklik en aanvaarbaar vir die teikenlesers te maak.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics