Original Articles

Lengtevariasies van sommige Afrikaanse vokale en konsonante in verskillende sinsposisies

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 12, issue 4, 1994 , pages: 139–143
DOI: 10.1080/10118063.1994.9723939
Author(s): Daan WissingDepartement Algemene Taal- en Literatuurwetenskap, Republiek van Suid-Afrika, Heidi RaubenheimerDepartement Algemene Taal- en Literatuurwetenskap, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die doel van hierdie studie is om die invloed wat sinstruktuur op die duurtegedrag van enkele lang vokale, diftonge en verskillende soorte konsonante, asook die rymgedeelte van die betrokke woorde het, te probeer bepaal. Sins-interne woorde, dit wil sê woorde wat nie voor enige sintaktiese grens voorkom nie (Posisie 1), woorde voor frasegrense (op frase-eindes, Posisie 2), en woorde op sins-eindes (Posisie 3) is gebruik. Die stimuluswoorde is deur vyf proefpersone op band gelees, waarna die lengtes van die genoemde segmente met behulp van 'n gerekenariseerde meetinstrument (die CSL van Kay Elemetrics) vasgestel is. Die resultate toon dat vokale in Posisie 3 en in Posisie 1 gelyk is in duur, terwyl vokale wat in Posisie 2 voorkom beduidend langer is as ooreenstemmende vokale in die ander twee genoemde posisies. Die slotkonsonante van woorde wat in Posisie 2 voorkom, is beduidend langer as dié in Posisie 1, terwyl konsonante in Posisie 3 weer op hulle beurt langer is as konsonante in Posisie 2. Sover dit die rymgedeelte van woorde aangaan, is die duur daarvan in Posisie 3 gelyk aan die rymduur in Posisie 2, maar beduidend langer as die rymduur in Posisie 1. Die resultate is, wat die vokaliese segmente betref, duidelike teenvoorbeelde op die wyd aanvaarde opvatting dat segmente in sin-eindposisie die langste is. Interessante addisionele bevindinge wat die konsonantlengtes betref, word ook gerapporteer.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics