Original Articles

Wat bind beurte?

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 12, issue 3, 1994 , pages: 84–89
DOI: 10.1080/10118063.1994.9723930
Author(s): Gert van JaarsveldDepartement Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika, Angelique van NiekerkDepartement Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Nie alleen is kennis van gesprekskoherensie en by implikasie die koherensiereël nodig vir die interpretasie van 'n lin-guistiese boodskap nie, maar die kennis stel die hoorder ook in staat om 'n relevante of koherente opvolgbeurt te ver-skaf in 'n gesprek. Ten einde koherent te kan reageer, moet die hoorder verskillende tipes kennis met die spreker ge-meen hê. Die hoorder se respons op 'n inisiële taalhandeling kan direk wees, wat dus maksimale koherensie meebring óf dié: respons kan in verskillende grade van koherensie gemeet word. Koherensie moet beoordeel word teen die agter-grond van gedeelde kennis, gespreksaannames en gespreksvoorwaardes. Dit impliseer altyd 'n wisselwerking tussen teks (gesprek) en konteks. Alhoewel die koherensiereël 'n paslike, relevante opvolgbeurt van die hoorder vereis, kan daar nie feilloos voorspel word wat in die opvolgbeurt sal voorkom nie.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics