Original Articles

IS MOEILIKHEID VLOEIBAAR? DIE VOORSETSEL IN EN METAFORE VAN MOEILIKHEID

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 11, issue sup18, 1993 , pages: 123–142
DOI: 10.1080/10118063.1993.9724493
Author(s): G.J. van JaarsveldDept. Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Teenoor die generatiwiste wat die kennis van taal as 'n outonome komponent beskou, gaan die kognitiwiste daan'an uit dat daar 'n intieme relasie bestaan tussen die struktuur en funksie van taal en nie-linguistiese kennis. Verder word ook die noue relasie tussen taal, ervaring en kulturele konteks deur laasgenoemde beklemtoon. Die semantiese rol Lokatief is hiervolgens eerstens 'n prelinguale konsep gebaseer op alledaagse ervaring wat opgeroep kan word as deel van die betekenis van bepaalde uitdrukkings in die taal. Die voorsetsel in word gebruik om 'n kognitiewe plasing binne 'n konftgurasionele domein te vergestalt. In se basiese betekenis in Afrikaans dui aan dat die een of anaer entiteit binne 'n bepaalde driedimensionele ruimte verkeer. Talle ander objekte soos onder andere die alfabet, bosse, groepe en ver-skillende natuurverskynsels word egter as driedimensionele houers ekonseptualiseer, asook emosies soos woede en toestande soos moeilik-eid. In die artikel word daar aangetoon dat die metafoor MOEILIKHEID IS 'N VLOEIBARE SUBSTANSIE (IN 'N HOUER) nie vergesog is nie.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics