Original Articles

WOORDINTERNE FONOLOGIESE SILLABIFIKASIE VAN ONGELEDE WOORDE IN AFRIKAANS

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 9, issue sup11, 1991 , pages: 80–113
DOI: 10.1080/10118063.1991.9724313
Author(s): H.J. LubbeDepartement Algemene Taalwetenskap, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

As evolg van die diefigang van op The Sound Pattern oJEnglish—gebirseerdc on firsoeke is mas die voordele win die linegre benadering ook op qebreke van sekere ondersoekareas, onder andere klerntoekcnnin gcwys. Vera/ondersockc na klemverskynsels lret die belangriklieid van 8 e liierargiese aspek van fonologiese struktrirering aan etoon. Die gevolg was die opkoms win die nre-lineêre fonologie, yesifick 8 ei netriese onologrc. In liierdie artikel word die raamwerk van die rnetriese fonologie ondersoek. Dnrir word geargiirnenteer dot 'n onderskeid getref moct word tiissen 'n fonolopse n 'n fonetiesc sillabe, en die algeinene Deginscls van die fonolo iese silla xJkosie word ncigegtian. Ntidot die fonologiese sillabestriiktiiiir van f)?ikaans kortliks iiiteengesit is, itlord in opeenvolgcnde a fdelings aangetoon ioe fonoloyiese sillcrbifikcisie plntisvintl wnnneer daar gem, een, twee, drie en vier intervobtiliesc konsonante voorkom.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics