Original Articles

DIE WEDERSYDSE BEÏNVLOEDING VAN DIE GENERATIEWE FONOLOGIE EN DIE GENERATIEWE SINTAKSIS

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 9, issue sup11, 1991 , pages: 3–33
DOI: 10.1080/10118063.1991.9724310
Author(s): H.J. LubbeDepartement Algemene Taalwetenskap, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

In die be injare van eneratiewe taalondersoek was die fonologie dikwels die voedin sbon van befzn rike teoretiese riosies wat ook in ander komponente, veral 8 e sintaksis, neers%g gevind het. Na die aanvanklike bevrugting wot van die fonologie uitgegaan Iiet in die algeinene generatiewe teorievorrning liet doar 'n mate van stagnasie plaasgevind, en die sintaksis laet hierdie rol oorgeneem. Hierdie toestand het voortgediiur tot en met die opkorns van die nie-l!nePre fonologie. Noii vind nosies van die algemene teorie weer neerslag in die fonologie, en ook die fonologie kan weer progressie en diepgang konstarcer. In par. 2 word vier teoretiese nosies writ eerste in die fonologie ontwikkcl is, onderskei, nl. distinktiewe kenmerke, binariteit, reelordening en siklisiteit, terwyl in par. 3 twee teoretiese nosies wat eerste in die sintahis neerslag gevind Iwt, bespreek word, nl. die X-balk-teorie en re wing, en die teorie vand pirlin1 elers. Dit is diis in die belang van sowel indivijirele navorsers as von ie algemene toalteorie oin kennis te neein van ontwikkelinge in sowel die fonologie as die sintaksis.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics