Original Articles

Cross–cultural study of request realization patterns across two groups of native speakers of English

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 8, issue 3, 1990 , pages: 121–128
DOI: 10.1080/10118063.1990.9723829
Author(s): Freda, Kilov HodgeDepartment of English, Transkei

Abstract

In die studie in hierdie artikel beskryf, is ondersoek hoe verskillende verwagtinge van taalgebruik in spraakreali-seringspatrone oor kultuurgrense heen gemanifesteer word wanneer daar van dieselfde taal gebruik gemaak word. Die realisering van spraakpatrone van versoeke in die taalgedrag van twee groepe moedertaalsprekers van Engels, in verhouding tot sowel kruis-kufturele veranderlikheid as indiwiduele veranderlikheid, is ondersoek. Die groepe het uit 16 Suid-Afrikaners wat tans in Tasmanië, Australië, woon en 16 Australiërs wat oor-spronklik van Tasmanië kom, bestaan. Data is versamel deur middel van 'n vraelys wat ontwerp is om 'n gekon-troleerde respons van die respondente in die vorm van 'n versoek uit te lok. Die vraelys het uit 14 onvoltooide diskoers-opeenvolgings bestaan wat 14 verskillende sosiale situasies voorstel. Die resultaat van die ondersoek het getoon dat die groep se linguistiese gedrag deur inter-situasionele variasie beïnvloed word, dat die respondente se verskillende versoek-realiseringspatrone spesifiek is, en dat die realiseringspatrone van die informan-te se versoek sosio-kulturele waardes volgens rol en sosiale status van die indiwidu reflekteer.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics