Original Articles

Setsels as makrostruktuurelemente van Afrikaanse woordeboeke

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 7, issue 2, 1989 , pages: 59–67
DOI: 10.1080/10118063.1989.9723792
Author(s): R.H. GouwsDepartement Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die makrostruktuurelemente van'n woordeboek verteenwoordig ′n keuse wat die leksikograaf uit die leksikon van die teikentaal maak om as lemmas in sy woordeboek te verskyn. Hierdie keuse moet linguisties gemotiveer wees. Die makrostruktuurelemente moet leksikale items van die betrokke taal wees. In hierdie artikel word op die verskil-lende tipes leksikale items en die maniere waarop hulle gelemmatiseer kan word, gewys. Die bespreking geskied aan die hand van ′n onderafdeling van die Afrikaanse leksikon, te wete die kategorie ‘setsels’. Oor dié kategorie is daar reeds indringend navorsing in Afrikaans gedoen. Die leksikografiese hantering van setsels behoort die resul-tate van hierdie navorsing te weerspieöl. Daar word getoon dat Afrikaanse woordeboeke nie die nodige taalkundi-ge leiding gee oor òf die status van setsels as leksikale items òf hulle woordsoortelike klassifikasie nie. Woordeboeke skep dikwels ′n misleidende beeld van die taalkundige gedrag van setsels. Voorstelle word gevolglik aan die hand gedoen vir ′n beter leksikografiese hantering van setsels.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics