Original Articles

Interlanguage studies and formal instruction in second language teaching and acquisition

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 6, issue 3, 1988 , pages: 101–114
DOI: 10.1080/10118063.1988.9724435
Author(s): JohannL. van der WaltDepartment of English,

Abstract

Die bevindinge van studies oor tweedetaalverwerwing het implikasies vir tweedetaalonderrig, hoewel dit uiteenlopend geïnterpreteer word. Die implikasies van die natuurlike orde-hipotese vir die seleksie en ordening van linguistiese inhoud word bespreek. 'n Siening dat 'n tweede taal organies ontwikkel deur verstaanbare invoer en die onderhandeling van betekenis word ook bespreek. Hierdie natuurlike groei-model word in taalonderrig toegepas in die vorm van taak-gebaseerde programme waar die leerder betrek word by die oplossing van probleme. Geen seleksie en ordening van taal in die tra-disionele sin vind plaas nie. Die effektiwiteit van so 'n benadering word bespreek, en daar word tot die gevolgtrekking gekom dat, hoewel dit geba-seer is op gesonde psigolinguistiese beginsels, formele onderrig nog steeds 'n rol het om te vervul in so 'n benadering. Hoewel formele onderrig baie vorme kan aanneem, is die gevolgtrekking dat onderrig in die vorm van be-wussynsinskerping versoenbaar is met wat bekend is oor taal en taalver-werwing. Die bevindinge van intertaalstudies kan help by die seleksie en ordening van taal wat aan die leerder aangebied moet word.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics