Research Article

Ukuhlalutywa kokusetyenziswa kwepragmatiki ekuphononongeni iincwadi ezikhethiweyo zikaTamsanqa noPeteni kujoliswe kwintsingiselo efihlakeleyo

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 41, issue 2, 2021 , pages: 160–171
DOI: 10.1080/02572117.2021.1948217
Author(s): Pumla Pamella Cutalele, South Africa, Linda Loretta Kwatsha, South Africa

Abstract

Njengoko uphandolwazi olugudle ipragmatiki lwenziwe ziingcali ngeengcali zisebenzisa ingcingane kaGrice kwanentsingiselo efihlakeleyo, oku kwenziwe kujoliswe kwiinkalo ezahlukeneyo eziphawula ngokusetyenziswa kolwimi kwiintetho zabantu, uhlalutyo kusetyenziswa ipragmatiki kuncwadi lunqongophele ingakumbi kuhlalutyo nzulu loncwadi lwesiXhosa. Eli nqaku liza kuthi ligxile kwintsingiselo efihlakeleyo ekuboniseni indlela abalinganiswa nababhali abathi babandakanye ngayo incoko ethi ibonakalise uphawu lwepragmatiki ekuthiwa yintsingiselo efihlakaleyo. Ingcingane kaGrice iza kuthi isetyenziswe ukuhlalutya iincwadi ezichongelwe eli nqaku. UGrice kule ngcingane yakhe kukho imigaqo athi yimigaqo yonxibelelwano nethi ibe nezaci ezine ezisisiseko. Ezi zaci ziza kuthi zihliwe amahlongwane phezulu kwiincwadi zikaTamsanqa ezizezi, Nyana wam! Nyana wam! Ithemba liyaphilisa, Inzala kaMlungisi nekaPeteni ethi, KwaZidenge ukutyhila ukuba ababhali bathe bazibonakalisa njani ekubaliseni kwabo. Ezi zaci zezi zilandelayo; Isaci somgangatho, Isaci sobalo, Isaci sonxulumano kunye nesaci sobunjani. Eli nqaku lihlalutya iindlela abathetha ngazo abalinganiswa njengokuba umyalezo abawudlulisayo kufuneka kube lula ukuwuqonda ungabi mbaxa. Eli nqaku liye lafumanisa ukuba izaci zisetyenziswe ngeendlela ezahlukeneyo ngababhali apho ziye zilandelwe nalapho zityeshelwayo khona ngabalinganiswa kwiintetho zabo. Phantsi kwesaci ngasinye kuphawuleka ukusetyenziswa ngokukuko kwesaci ngumbhali, okanye umlinganiswa, nokungasetyenziswa ngokukuko kwaso, ukutsho oko ukutyeshelwa kwezaci ezo, oku kuza kutyhilwa xa kuhlalutywa iincwadi ezichongiweyo zesiXhosa. Ingcingane yepragmatiki kaGrice echaza banzi ngentsingiselo efihlakeleyo iza kuthi isetyenziswe njengesiseko sokuhlalutya iincwadi zesiXhosa ezikhethelwe eli nqaku.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages