Research Article

Ukuqanjwa kwamagama amathempeli ebandleni lamaNazaretha

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 40, issue 3, 2020 , pages: 282–290
DOI: 10.1080/02572117.2020.1855720
Author(s): Melusi Msomi, South Africa

Abstract

Amagama ayinto esemqoka esizweni sonke. Emhlabeni jikelele ayikho into engenalo igama. Amagama aveza imizwa yalowo owaqambayo ngalokho akuqambaya. Ebantwini abangama Afrika amagama aqanjwa ahambisane nezehlakalo abahlangabezana nazo empilweni yabo yemihla ngemihla. Zonke izintaba ezibalulekile, imifula nemigwaqo kunamagama, lokho kuveza ubumqoka bamagama ezweni. Leli phepha libheka amagama kanye nemvelaphi yokuqanjwa kwamagama amathempeli ebandleni lamaNazaretha. Wonke amathempeli ebandleni lamaNazaretha aqanjwe amagama. Amagama amaningi alama thempeli aqukethe imizwa ethile kanti amanye awo aqanjwe emuva kwezigameko ezithile. Lolu cwaningo luzosiza amalunga ebandla lamaNazaretha ukuba azi ngomlando kanye nomqondo wamagama amathempeli. Lapha kusetshenziswe insiza kuhlaziya ebizwa ngeHermeneuic data analysis. Le nsiza kuhlaziya ibuka ubuciko obusemibhalweni. Le nsiza kuhlaziya iyahambisana nalolu cwaningo ngoba ukuqamba amagama kudinga ubuciko obuyisimanga. Amagama amathempeli amaNazaretha aveza ubuciko obukhulu bomqambi wawo. Leli phepha libheka indlela okuqanjwe ngayo amagama amathempeli ebandleni lamaNazaretha Kanye nomthelela amagama anawo ebandleni. Kukhona amagama aqambeke ngendlela enemizwa emihle ngenxa yokuthi ukuqanjwa kwawo ahambisana nezigameko ezinhle, bese kuba khona amagama aqambeke emuva kwezigameko ezingezinhle. Lapha kuzobhekwa ukuthi ngabe lawo mathempeli aqanjwe emuva kwezigameko ezingezinhle kanye nalawo aqanjwe emuva kwezigameko ezinhle kunamuphi umthelela emathempelini. Kuningi okwenziwayo ebandleni lamaNazaretha uma kuqanjwa igama futhi wonke amagama amathempeli aqanjwa iNkosi ehola ibandla ngaleso sikhathi. Akekho omunye umuntu ovumelekile ukuqamba igama lethempeli.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages