Article

Ulimi oluyizingathekiso olutholakala ezithakazelweni zesiZulu

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 39, issue 2, 2019 , pages: 211–221
DOI: 10.1080/02572117.2019.1620486
Author(s): Celani Lucky ZwaneDepartment of African Languages, South Africa

Abstract

Ulimi olwejwayelekile oluyizingathekiso ezitholakala ezithakazelweni zesiZulu lubonakala ngokuthi kufaniswe noma kubizwe into ngenye, ngaphandle kokusebenzisa izakhi zesifaniso. Ulimi oluyizingathekiso olutholakala ezithakazelweni zesiZulu lukhombisa ubuciko babaqambi bezithakazelo lapho babeqhathanisa izinto ezimbili ezingafaniyo empeleni, indlela abaziqhathanisa ngayo uma usubhekisisa kuyabonakala loku kufana abakhuluma ngakho. Lukhona ucwaningo oselwenziwe oluveza ukuthi kunolimi oluyizingathekiso olusetshenziswayo ezithakazelweni zesiZulu. Lolu cwaningo luhlose ukubheka lugxile olimini oluyizingathekiso olutholakala ezithakazelweni zesiZulu. Inkinga okuyiyona eyenze umcwaningi ukuba enze lolu cwaningo ukubona ukuthi abacwaningi abaningi abacwaningile abagxili kulolu cwaningo, kodwa noma kukhona okuthile abakukhulumayo ngalo bakha phezulu kakhulu. Umcwaningi ubone kubalulekile ukuthi zibhekwe kabanzi izingathekiso ezitholakala ezithakazelweni zesiZulu ukuze abanganalwazi ngazo bazi nabanolwazi oluncane luthuthuke. Ucwaningo lwenziwa kwizakhamuzi ezingama-50 ezitholakala kwaHlathi enombolo 1, 2 naseSidakeni. Kusetshenziswa izindlela zocwaningo okuyikhwalithethivu, ukufunda izincwadi, amathisizi namajeneli ekuqoqeni ulwazi olutholakele. Ucwaningo lubheke kwatholakala izithakazelo ezinezingathekiso ezinolimi oluqosheme, oluhloniphisayo, lobuqhawe, oluyisenzasamuntu, kanye nezingathekiso ezisebenzisa isabizwana soqobo. Kuyavela ukuthi abantu abangamaZulu ngesikhathi beqamba izithakazelo ziningi izinto ababezibheka ngobuhlakani bese besebenzisa ulimi oluyizingathekiso ukuziqamba. Ngenxa yalokhu ucwaningo luphetha ngokuthi ziningi izinhlobo zolimi oluyizingathekiso olutholakala ezithakazelweni zesiZulu futhi uma kungacwaningisiswa kusekhona eziningi ezingatholakala umcwaningi angazivezanga lapha.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages