Article

Ubunkondlo ezihlabelelweni zamaNazaretha

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 39, issue 2, 2019 , pages: 135–145
DOI: 10.1080/02572117.2019.1618002
Author(s): Melusi Ernest MsomiSchool of isiZulu Studies, South Africa

Abstract

Leli phepha lihlaziya ubunkondlo obutholakala ezihlabelelweni zamaNazaretha. Izihlabelelo zebandla lamaNazaretha zinabo bonke ubunkondlo obutholakala ezinkondlweni, zinalobu bunkondlo: izitanza noma amabinza, indikimba, ifanamsindonkamisa, ifanamsindongwaqa, umgqumo njll. Kuzophinda kuhlaziywe izindikimba ezahlukene ezitholakala ezihlabelelweni ngoba lezi zihlabelelo zisetshenziswa ngemikhosi eyahlukene. Leli phepha lizophinde lihlaziye emvelaphi yezinye zezihlabelelo. Lolu cwaningo luzosiza abantu ikakhulukazi amaNazaretha ukuthi azi ukubaluleka kwezihlabelelo kanye nokuqukethwe yizo izihlabelelo. Insizakuhlaziywa esetshenziswe kulolu cwaningo ibizwa ngokuthi iHermeneuic data analysis. Le nsiza kuhlaziwa ibuka ubuciko obuholakala emibhalweni. Nengoba kulolu cwaningo kubhekwa ubunkondlo obutholakala ezihlabelelweni, iyahambisana ngoba phela ubunkondlo bungubuciko. Kuphinde kwasetshenziswa insizakuhlaziya ebizwa nge content data analysis. Le nsizakuhlaziya igxile kakhulu ekufaneni kolwazi olutholakele ngokwezindikimba zalo. Le nsizakuhlaziya ihlela ulwazi ngokufana kwezinto ezishiwo yilabo ababambe iqhaza ocwaningweni. Le nsizakuhlaziya isiza ekutheni umcwazingi akwazi ukunciphisa noma afingqe lokhu akutholile ngaphambi kokuba ephethe ucwaningo. Kuyenzeka ukuthi abantu ababe yingxenye yocwaningo besho izinto eziningi ezahlukene, kodwa kukhona labo abasho izinto ezifanayo. Esimeni esinjalo lolu hlobo lwensizakuhlaziya luyasiza ekuthatheni lolu lwazi olufanayo ukuze umcwaningi asebenzise lona ocwaningweni. Okutholakele kulolu cwaningo ngukuthi abantu abangamaNazaretha abazi ukuhi ezinye zezihlabelelo zisho ukuhini. Lolu cwaningo luzobasiza ukutheni bazi ngezindikimba ezahlukene eziqukethwe yizihlabelelo.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages