Article

IsiXhosa sakudala kunye nendlela esichaphazela ngayo abantu abasisebenzisayo kule mihla

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 38, issue 3, 2018 , pages: 311–315
DOI: 10.1080/02572117.2018.1518040
Author(s): Philasande MfabaAfrican Languages Studies, South Africa

Abstract

Ukubhalwa kwesiXhosa kuye kwajongana noguquguquko oluninzi apha eminyakeni ukususela mhla labhalwa olu lwimi ngeemini zemishinari ukuza kuma namhlanje. Iingcaphephe eziliqela zababhali besiXhosa ezifana nooMqhayi, ooJolobe, ooRubusana nabanye basebenze ngokuzimisela ukuqinisekisa ukuba olu lwimi luba lulwimi olusesikweni lude lube lolu lwimi silwaziyo namhlanje. Xa ubani engathelekisa ubhalo-magama lwesiXhosa sakudala nobhalo-magama lwesiXhosa sangoku angafunga ukuba ziilwimi ezimbini ezohlukeneyo. Ngoku lonke uxanduva lokuphuhlisa indlela ezibhalwa ngazo iilwimi ezisesikweni eMzantsi Afrika lusezandleni zamaqela afana nePan South African Language Board (PanSALB) ekufuneka eqinisekisile ukuba zonke iilwimi ezigunyazisiweyo eMzantsi Afrika zibhalwe ngendlela eyiyo. Eli phepha liza kulanda iimbali yokubhalwa kwesiXhosa ukususela mhla labhalwa olu lwimi. Eyona njongo yeli phepha kukunika iinkcukacha ngembali yokubhalwa kwesiXhosa ukuya kuma kwindlela esibhalwa ngayo kule mihla, nendlela ulwimi eluthe laguquka ngayo apha eminyakeni. Ngaphezulu eli phepha liza kunika imizekelo yezinto ezisabhalwe ngesiXhosa sakudala ze emva koko lichaze ukuba ezo zinto zibachaphazela njani abantu abasebenzisa olu lwimi, ingakumbi abafundi besiXhosa ezikolweni. Ingxoxo yeli phepha kukuba isiXhosa esisabhalwe ngohlobo lwakudala kufuneka silungisiwe kwenzelwa ukuba isiXhosa sibhalwe ngendlela enye ngumntu wonke. Loo nto izakwenza ukuba abafundi bangazifumani sele befundiswa izinto ezingafaniyo ezikolweni kunye nasemakhaya okanye eCaweni njengoko kunjalo kumaculo eCawe kunye nakwizichazi-magama. Le mibhalo ingasetyenziswa ukufunda imbali kodwa ayinakusetyenziswa njengesixhobo sokufunda emakhaya, kwizikolo okanye kwiiCawe.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages