Article

Isiko lokuzila: Umnyombo wengcindezelo ovezwa emanovelini Ifa Ngukufa nethi Ifa Lenkululeko

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 37, issue 1, 2017 , pages: 75–84
DOI: 10.1080/02572117.2017.1316932
Author(s): Evangeline Bonisiwe ZunguDepartment of African Languages, South Africa, Sizwe Oosie SiwelaDepartment of African Languages, South Africa

Abstract

Emiphakathini eminye yomdabu abesifazane banakho ukuphathwa njengabantwana. Uma besakhula baba ngaphansi kwesandla soyise noma somalume (kulabo abakhulele koninalume). Uma beficwa yisikhathi sokugana, isiko lelobolo libawelisela esandleni sabayeni babo. Uma ngeshwa kwenzeka edlula emhlabeni umyeni ingane endala yomfana iyona eyengamela izindaba zasekhaya. Kuvame ukuba kuthiwe owesifazane oshonelwe akangenwe okuyisiko elidala elinika umfowabo noma umzala womyeni ilungelo lokuqapha umuzi womfowabo. Lokhu kuvimbela ukuba owesifazane aze aphumele ngaphandle abe nobudlelwane nowesilisa ongelona ilungu lomndeni njengoba sibona emanovelini athi Ifa Lenkululeko nethi Ifa Ngokufa. Leli phepha libheka ukuthi ukuguquka kwamasiko ngenxa yokushintsha kwesikhathi akukwehlisi yini lokhu kuqhoqhobalwa kwabesifazane ngabesilisa. Lokhu kuzokwenziwa ngokuba kubhekwe okwenzeka emanovelini amabili akhuluma ngokushonelwa ngabayeni kanjalo nendlela abaphathwa ngayo uma sebengasenabayeni.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages