Original Articles

Grondgeassosieerde, lineêre plantegroeipatrone in die Warmbadomgewing van die Limpopo-provinsie van Suid-Afrika

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 19, issue 3, 2002 , pages: 119–126
DOI: 10.1080/02571862.2002.10634450
Author(s): J.J. DinkelmannDepartement Geografie en Omgewingstudies,, E. VersterDepartement Geografie en Omgewingstudies,, T.H. van RooyenDepartement Geografie en Omgewingstudies,

Abstract

Lineêre mikroreliëfverskynsels wat op lugfoto's soos vingerafdrukpatrone vertoon en bestaande uit boomryke kruine en grasryke trôe is op die voethang van die Baviaansberg, Warmbadomgewing (Suid-Afrika) beskryf. Vir die doel om die oorsprong van die verskynsels te verklaar is van 'n roosteruitleg met ses aangrensende plante- groeibane en wat 1.5 km helling-af strek, gebruik gemaak waarmee die oppervlakmorfologie van die mikroreliëf, eienskappe van 29 grondprofiele en 12 plantegroeipersele ondersoek is. Alhoewel heelwat voorbeelde van gebande plantegroei in die internasionale literatuur vermeld word, is gedokumenteerde Suid-Afrikaanse voorbeelde skaars. In die studieterrein kom dié verskynsel op hellings van 0.5 - 1% voor, Wissel die breedtes van trôe tussen 30 - 40 m en die kruine tussen 17 - 24 m, terwyl die gemiddelde hoogteverskil tussen die strukture 12 cm is. Die gronde verskil betekenisvol van mekaar veral wat die morfologie van die diep ondergrond betref waar ongespesifiseerde materiaal met tekens van natheid (Tukulugrondvorm) in trogposisies en 'n sagte karbonaat horison (Etoshagrondvorm) in kruine voorkom. Tekstuureienskappe verskil effens, terwyl die granulometriese ontledings nie op 'n betekenisvolle sedimentologiese verskille tussen die mikrostrukture dui nie wat waarskynlik beteken dat die gronde uit dieselfde moedermateriaal ontwikkel het. Chemiese eienskappe verskil van mekaar met die B1-horison van trôe wat as mesotrofies en dié van kruine as eutrofies geklassifiseer kan word. Duidelike plantegroeiverskille is ook aangetref waar trôe gekenmerk word deur grasspesies met enkele jong borne en kruine deur 'n houtagtige stratum van verskillende hoogtevlakke en grasspesies. Die proses van verdeelde vloei van oppervlakwater word voorgestel as die metode wat die mikrostrukture moontlik geïnisieer het.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil