Original Articles

Toepassíng van ‘n gronderosievergelyking op natuurlike veld van die sentrale oranje‐vrystaat


Abstract

‘n Oorhoofse roterende rcënvalnabootscr is gebruik orn numericse waardes vir sekere faktore van die universele gronderosi‐evcrgelyking vas te stel. Alhocwei dit tydens hierdie Studie nodig was om sekere belangrike aannames te maak, het die afgeleide data betekenisvol ooreengestem met die reënvalnabootserrcsultate. Dit het veral betrckking op gronderodeerbaarheid en die bedekking en bestuursfaktor.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa